Meer dan 10 jaar helpen wij bedrijven hun financiële en branding doelstellingen te bereiken. Onum is een waarden-gedreven SEO bureau toegewijd.

CONTACTEN

TLB
Zelfstandige aannemer

Maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 200, 1030 Brussel;
Telefoonnummer +32487102252; E-mailadres contact@www.cadeauentreprise.be;
RCS (of Répertoire des métiers) van n°BE ;
Intracommunautair BTW-nr;
De verantwoordelijke voor deze publicatie is Fetouaki Naaman;

Verkoopvoorwaarden voor producten verkocht op Digital Growth

Datum van laatste bijwerking 01/11/2021

Artikel 1 - Doel

De huidige voorwaarden regelen de verkoop door TLB Chaussée de haecht 200 1030 Brussel van online diensten.

Artikel 2 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's, inclusief alle belastingen (btw en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en leveringskosten.

In het geval van een bestelling naar een ander land dan Frankrijk, bent u de importeur van het/de betreffende product(en). Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatstaksen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf. TLB. U bent verantwoordelijk voor deze kosten, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en instanties in uw land. Wij raden u aan bij uw plaatselijke autoriteiten te informeren naar deze zaken.

Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.

Het bedrijf TLB behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van het bedrijf TLB totdat de prijs volledig is betaald.

Let op: zodra u de bestelde producten fysiek in ontvangst neemt, gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over.

Artikel 3 - Orders

U kunt een bestelling plaatsen:

Op het internet: Digitalgrowth.be

Contractuele informatie wordt weergegeven in het Frans en zal ten laatste worden bevestigd wanneer je bestelling wordt gevalideerd.

Het bedrijf TLB behoudt zich het recht voor om een betaling niet te registreren en een bestelling niet te bevestigen om welke reden dan ook, in het bijzonder in het geval van een bevoorradingsprobleem of in het geval van moeilijkheden met betrekking tot de ontvangen bestelling.

Artikel 4 - Geldigverklaring van uw bestelling

Elke bestelling op de website Digitalgrowth.be impliceert de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Elke bevestiging van een bestelling impliceert uw volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud.

Alle verstrekte gegevens en de opgenomen bevestiging worden beschouwd als bewijs van de transactie.

U verklaart dat u hiervan volledig op de hoogte bent.

De bevestiging van de bestelling wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen.

Een samenvatting van je bestelinformatie en deze Algemene Voorwaarden wordt je toegestuurd in PDF-formaat via het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je bestelling te bevestigen.

Artikel 5 - Betaling

Het valideren van je bestelling houdt in dat je verplicht bent om de aangegeven prijs te betalen.

Je kunt je aankopen per creditcard betalen met het beveiligde systeem van Stripe.

De kaart wordt alleen gedebiteerd wanneer de bestelling wordt verzonden. In het geval van deelleveringen worden alleen de verzonden producten gedebiteerd.

Artikel 6 - Terugtrekking

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21 van de Franse consumentenwetgeving hebt u 14 dagen na ontvangst van uw producten de tijd om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen of betaling van een boete.

Retourzendingen moeten in originele staat en compleet zijn (verpakking, accessoires, instructies). In dit geval bent u aansprakelijk. Eventuele schade aan het product bij deze gelegenheid kan het herroepingsrecht tenietdoen.

U bent verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.

Als u uw herroepingsrecht uitoefent, zal het bedrijf TLB zal overgaan tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, binnen de 14 dagen volgend op de kennisgeving van uw verzoek en via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat werd gebruikt op het ogenblik van de bestelling.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-21-8 van de Franse consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op :

De levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarbij de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.
De levering van goederen of diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.
De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.
De levering van goederen die door de consument na levering zijn ontzegeld en die niet kunnen worden teruggezonden om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming.
De levering van goederen die na levering en door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;
De levering van alcoholhoudende dranken waarvan de levering meer dan dertig dagen vertraging oploopt en waarvan de bij het sluiten van de overeenkomst overeengekomen waarde afhangt van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.
De levering van audio- of video-opnamen of computersoftware wanneer deze na levering door de consument zijn ontzegeld.
De levering van een krant, tijdschrift of magazine, met uitzondering van abonnementscontracten voor deze publicaties.
Transacties afgesloten tijdens een openbare veiling.
De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, wanneer de uitvoering is begonnen nadat de consument zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht.
Artikel 7 - Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site. Digitalgrowth.be en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in voorraad zijn, zijn onze aanbiedingen afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze leveranciers.
Als een product niet beschikbaar is nadat je je bestelling hebt geplaatst, brengen we je hiervan per e-mail op de hoogte. Je bestelling wordt dan automatisch geannuleerd en er vindt geen bankafschrijving plaats.

Bovendien heeft de website Digitalgrowth.be is niet bedoeld om zijn producten in grote hoeveelheden te verkopen. Als gevolg daarvan heeft de onderneming TLB behoudt zich het recht voor om bestellingen van identieke artikelen te weigeren.

 

Artikel 8 - Levering

Producten worden geleverd op het afleveradres dat is aangegeven tijdens het bestelproces, binnen de tijd die is aangegeven op de pagina met de orderbevestiging.

In het geval van een vertraging in de verzending, wordt er een e-mail naar je verstuurd om je te informeren over de eventuele gevolgen voor de aangegeven levertijd.

In overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunt u in geval van te late levering de bestelling annuleren volgens de voorwaarden van artikel L 138-2 van de Franse consumentenwet. Als u het product intussen ontvangt, vergoeden wij u en de leveringskosten overeenkomstig artikel L 138-3 van de Franse consumentenwet.

In geval van leveringen door een vervoerder, zal de maatschappij TLB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die uitsluitend te wijten zijn aan de onbeschikbaarheid van de klant na verschillende voorgestelde afspraken.

Artikel 9 - Garantie

Al onze producten zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken, zoals beschreven in artikelen 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd, geruild of vergoed.

Alle claims, verzoeken om ruiling of restitutie moeten binnen 30 dagen na levering per post worden ingediend.

Producten moeten naar ons worden teruggestuurd in de staat waarin je ze hebt ontvangen, met alle onderdelen (accessoires, verpakking, instructies, enz.). De portokosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden vergoed op vertoon van een bewijs.

De bepalingen van dit artikel staan er niet aan in de weg dat u gebruik kunt maken van het herroepingsrecht van artikel 6.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving. De verantwoordelijkheid van de onderneming TLB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is uw verantwoordelijkheid om bij de plaatselijke autoriteiten na te gaan of de producten of diensten die u van plan bent te bestellen, mogen worden geïmporteerd of gebruikt.

Bovendien heeft de onderneming TLB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het aangeschafte product.

Tenslotte de verantwoordelijkheid van de onderneming TLB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet, in het bijzonder een onderbreking van de service, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 11 - Toepasselijk recht in geval van geschillen

De taal van dit contract is het Frans. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

Artikel 12 - Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site Digitalgrowth.be zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming TLB. Niemand mag elementen van de site reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, beeld of geluid. Elke eenvoudige link of hypertext link is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. TLB.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

Het bedrijf TLB behoudt zich het recht voor om nominatieve informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Deze informatie is nodig om je bestelling te verwerken en om de diensten en informatie die we je sturen te verbeteren.

Het kan ook worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relatie, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen persoonlijke informatie en gegevens die u betreffen, rechtstreeks op de website.

Artikel 14 - Archivering van bewijsmateriaal

Het bedrijf TLB zal bestelbonnen en facturen archiveren op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Franse Burgerlijk Wetboek.

De computerbestanden van de onderneming TLB zal door alle betrokken partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.